Klimatilpasning i norske kommuner

Sjøboder i Trondheim

Tilpasning til ekstremvær i norske kommuner

Dette prosjektet har fokus på tilpasninger til klimaendringer i kommunene innenfor områdene drikkevann, kulturarv og naturressurser. Prosjektet er et samarbeid mellom syv institusjoner - NIVA, NILU, NIKU, Bioforsk, NINA, NIBR og CICERO. CICERO har prosjektlederansvaret.

Hovedmålsettingen ved prosjektet er å lage et informasjonsgrunnlag for kommunene i deres arbeid med tilpasninger til klimaendringer.

Prosjektet har særlig fokus på drikkevann, kulturminner og naturressurser, men vil også adressere andre spørsmål av relevans i forhold til de utfordringene kommunene står overfor. Prosjektet vil legge vekt på å kartlegge dagens tilpasningsforvaltning og barrierer og vurdere gode tilpasningsstrategier samt kunnskapsbehov. Det er et siktemål at vi skal etablere god kommunikasjon mellom forskerne i prosjektet og forvaltere.

Tilpasningsstrategier

Tilpasningsstrategier

I denne delen av prosjektet ser vi på dagens tilpasningsforvaltning og de barrierer til tilpasning som kommunene møter. Vi vurderer gode tilpasningsstrategier samt kunnskapsbehov i kommunal forvaltning. Målet med arbeidet er å bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for kommunal forvaltning knyttet til tilpasninger og å bedre kommunikasjonen mellom forskere og forvaltere på dette området.

Les mer

drikkevann

Drikkevann og klimaendringer

Klimaendringer i form av økt årlig middeltemperatur, økt frekvens av kraftig nedbør og vind samt hyppigere fryse/tine episoder kan gi betydelige utfordringer for drikkevannsforsyningen i norske kommuner. Tiltak, oppgraderinger og investeringer innen kommune- og vannverkssektoren må ta høyde for effektene av klimaendringer ved planlegging av en fremtidig drikkevannsforsyning.

Les mer

Kulturarv

Kulturarv og klimaendringer

Økt nedbrytning av kulturarv på grunn av klimaendring vil i Norge i hovedsak skyldes endring i nedbørsmengde, vind, samt økning i temperatur. Det er viktig å være oppmerksom på hvor sårbar kulturarven er for klimaendringer, hvilken risiko kulturarven er utsatt for, og hvilke tilpassninger som kan gjøres for å motvirke eventuelle effekter forårsaket av klimaendringer.

Les mer

Naturmiljø

Naturmiljø og klimaendringer

Klimaendringene påvirker natursystemene ved blant annet endret nedbør, flomfrekvens og hyppighet. Tiltak som settes i verk for å redusere hyppigheten og omfanget av flommer, slik som forbygninger, kanaliseringer og drenering, vil ha effekter på berørte økosystemer. Vi ønsker å fokusere på effektene av slike tiltak.

Les merProsjektet ble avsluttet i 2011, og disse nettsidene oppdateres ikke lenger. Dette prosjektet har hatt fokus på tilpasninger til klimaendringer i kommunene innenfor områdene drikkevann, kulturarv og naturressurser. Prosjektet er et samarbeid mellom syv institusjoner - NIVA, NILU, NIKU, Bioforsk, NINA, NIBR og CICERO. CICERO har prosjektleder-ansvaret.