Klimatilpasning i norske kommuner


Klimaendringer og mikrobiologisk drikkevannskvalitet

Klimaendringer i form av mer kraftig nedbør og økt avrenning øker risikoen for at smittestoffer (sykdomsfremkallende mikroorganismer) blir tilført drikkevannskildene.

Smittestoffene kan stamme fra avføring fra tamme eller ville dyr og fugler, samt fra lekkasjer eller overløp i kloakksystemer. Beskyttelse av drikkevannskildene og restriksjoner i nedbørsfeltet er viktige tiltak for å begrense forurensningen.

Store innsjøer kan bli mindre sikre som hygieniske barrierer høst og vinterstid på grunn av lengre sirkulasjonsperioder. Der vannkildene ikke er tilstrekkelig sikre må dette kompenseres for ved å bygge inn minimum to hygieniske barrierer i vannbehandlingen.

Sommerstid kan økt temperatur og næringsinnhold i vannkilder gi økt oppblomstring av giftproduserende blågrønnalger eventuelt også andre ”nye” arter. Ekstremvær øker risikoen for forurensning av drikkevannet ved distribusjon.

Ved mye nedbør når drikkevannsledninger kan være omgitt av kloakkforurenset vann, er det ekstra viktig med overtrykk i drikkevannsledningene.

Generelt om mikrobiologisk drikkevannskvalitet

I Norge bruker vi hovedsaklig overflatevannkilder (innsjøer og elver) som råvann i drikkevannsforsyningen. Slike vannkilder kan være utsatt for fekal forurensning, det vil si avføring fra mennesker, varmblodige dyr og fugler, og kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter avhengig av om dyr/fugler/mennesker i området er bærere av smitte.

Noen av disse mikroorganismene kan forårsake akutt sykdom og smittespredning via drikkevann selv i lave konsentrasjoner. Derfor må vannkilden og vanninntaket beskyttes best mulig mot fekal forurensning. I tillegg må drikkevann desinfiseres for å hindre smittespredning.

Det er i Norge et krav at det skal etableres minimum to uavhengige hygieniske barrierer i et (godkjenningspliktig) vannforsyningssystem som skal hindre at helseskadelige stoffer spres gjennom drikkevannet.

Sykdomsfremkallende mikroorganismer som stammer fra fekal forurensning vil normalt gradvis miste evnen til å forårsake infeksjoner og ”dø ut” i vann og miljø i løpet av dager/flere uker. Smitterisikoen er derfor avhengig av hvor fersk den fekale forurensningen er.

Mikrobiologisk trygt drikkevann er ikke bare relatert til fekal forurensning. Noen helsebetenkelige bakterier og muggsopp kan vokse i distribusjonssystemet for drikkevann. Giftproduserende blågrønnalger kan vokse opp i drikkevannskildene hvis temperatur og næringsforhold er optimale.

Hvordan kan klimaendringer (direkte og indirekte) påvirke mikrobiologisk drikkevannskvalitet og hygieniske barrierer?

 • Mer kraftig nedbør og økt avrenning øker risikoen for at smittestoffer fra lekkasjer/overløp i kloakksystemer eller avføring fra tamme og ville dyr/fugler blir tilført drikkevannskildene (figur 1). I hvilken grad den mikrobiologiske vannkvaliteten vil forverres under slike værforhold avhenger av mengden forurensningskilder i vannkilde og tilsigsområde.
 • Store innsjøer kan bli mindre sikre som hygieniske barrierer høst og vinterstid blant annet ved at senere eller manglende islegging kan medføre lengre sirkulasjonsperioder. Kraftigere vind kan føre til økt innblanding av overflatevann i dypvannsinntak, og det kan bli lengre perioder hvor bekker/elver kan dykke ned som følge av sen nedkjøling av store innsjøer i forhold til bekkene.
 • Økt tilførsel av mikroorganismer i perioder uten lagdeling (pga. økt avrenning om vinteren) er ekstra uheldig.
 • Vannkilder som i dag er godkjent som en hygienisk barriere kan miste denne godkjenningen.
 • Svekket barriere i kilden vil kreve flere barrierer i vannbehandlingsanlegget.
 • Sommerstid kan økt temperatur og næringsinnhold i vannkilder gi økt oppblomstring av giftproduserende blågrønnalger eventuelt også oppblomstring av andre ”nye” arter. De siste årene har man om sensommeren sett en oppblomstring av koliforme bakterier i flere vannkilder i Østlandsregionen.
 • For grunnvann er tilbakeholdelsen av mikroorganismer i grunnen sterkt avhengig av ulike klima- og grunnvannsforhold, som fort kan endres ved ekstremvær. Mer flom kan øke forurensning i/ved brønner.
 • Generelt er det vist at kraftig nedbør kan gi rask økning i fargetall og total organisk karbon i overflatevann. Dette kan også påvirke den mikrobiologiske drikkevannskvaliteten ved å redusere effekten av desinfeksjonstrinnet. Økt mengde og sammensetning av naturlig organisk materiale, samt økt temperatur, vil kunne påvirke begroingen på ledningsnettet.
 • Mer uforutsigbar råvannskvalitet grunnet klimaendringer kan føre til at vannbehandlingsanlegg må oppgraderes, det vil øke behovet for overvåkning av råvann og rentvann, spesielt i sirkulasjonsperioder, samt øke behovet for on-line systemer for prosesstyring.
 • Ved kraftig nedbør kan drikkevannsledninger være omgitt av kloakkforurenset vann. I slike tilfeller er det ekstra viktig med overtrykk i drikkevannsledningene.

Kilder og mer informasjon

 • Hem, L. (2008). Modeller for vurdering av vannkilden som hygienisk barriere. Vann. Nr 1. 19-34.
 • Kistemann, T., Classen, T., Koch, C., Dangendorf, F., Fischeder, R., Gebel, J., Vacata, V., Exner, M. (2002). Microbial load of drinking water reservoir tributaries during extreme rainfall and runoff. Applied and Environmental Microbiology. 68. 2188-2197.
 • Svensk Vatten (2007). Dricksvattenförsörjning i förändrat klimat. Meddelande M135.
 • Tjomsland, T., Rohrlack, T. (2008). Simulated effects in hydrophysics and water quality in lakes due to climate changes. NIVA-rapport. 5573-2008.

drikkevannskvalitet

DRIKKEVANNSKVALITET. Klimaendringer kan føre til at store innsjøer blir mindre sikre som hygieniske barrierer. Bildet viser Mjøsa mot Helgøya. Foto: Jarl Eivind Løvik, NIVA.

vannføring

Figur 1: Resultater fra et tysk studie som viser sammenhengen mellom økning i avrenning (vannføring) og økning i bakterier og parasitter i en drikkevannskilde (etter Kistemann m.fl. 2002).

Hovedkonklusjoner

 • Klimaendringer vil forsterke utfordringene norsk vannforsyning allerede står overfor, der levering av helsemessig trygt drikkevann er viktigste krav.
 • Kommuner bør la beskyttelse av vannkilder ha høy prioritet.
 • For å sikre mikrobiologisk trygt drikkevann i fremtiden vil det i betydelig grad være nødvendig å ”oppgradere” norsk vannforsyning.
 • Kostnadene for det enkelte vannverk vil blant annet avhenge av mikrobiologisk vannkvalitet i kilden og nedbørsfelt, grad av forverring av kilden og antall barrierer som vannforsyningssystemet allerede har. Det vil være behov for lokalt tilpassede løsninger.
 • Klimaendringer vil forsterke viktigheten av å etterleve kravene nedfelt i drikkevannsforskriften (deriblant krav om internkontroll, beredskapsplan, beskyttelse mot forurensning, 2 hygieniske barrierer, overvåkning).

Hva er en hygienisk barriere?

En hygienisk barriere er en hindring overfor mikroorganismer, samt kjemiske og fysiske stoffer, som kan ha negativ innvirkning på helsen. En slik hindring kan være naturlig (for eksempel godt råvann med få forurensningskilder, dypt inntak), eller tillaget (for eksempel vannbehandling, restriksjoner i tilsigsområdet).

Kilde: Veileder til Drikkevannsforskriften

Prosjektet ble avsluttet i 2011, og disse nettsidene oppdateres ikke lenger. Dette prosjektet har hatt fokus på tilpasninger til klimaendringer i kommunene innenfor områdene drikkevann, kulturarv og naturressurser. Prosjektet er et samarbeid mellom syv institusjoner - NIVA, NILU, NIKU, Bioforsk, NINA, NIBR og CICERO. CICERO har prosjektleder-ansvaret.