Klimatilpasning i norske kommuner


Begroing: alger, lav og mose

En rekke organismer kan vokse på overflater uten å bryte ned underlaget. Alger, lav og mose henter vann og næring fra omgivelsene og energi fra sollys. Begroing er derfor ikke direkte skadelig for underlaget, men det kan føre til en kosmetisk skade.

Organismene kan dessuten bidra til å holde på fuktigheten i det underliggende materialet. Økt og langvarig fuktighet kan føre til skade på malte flater, råteskader i tre og øker faren for frostsprengning på tegl. Det at organismene forsinker uttørringen av materialet, kan gi grobunn for andre skadeorganismer, f.eks. sopp. Begroing er derfor generelt ikke ønskelig.

Hvorfor og hvor øker trolig risikoen for denne type skader?

Alger som ikke lever i vann er sterkt avhengig av en høy relativ luftfuktighet, og de får derfor en god vekst i forbindelse med perioder med mye nedbør og ikke for kjølig klima. Varme og fuktige årstider er derfor tilstrekkelig for god vekst av alger, mens lav og mose trenger flere år med fuktige forhold til å utvikles.

Både lokale forhold som himmelretning, skygge og drypp fra trær, og variasjoner i klimaet har stor betydning for vekstmuligheten. Skyggefulle nordvegger med langsom opptørking kan gi gode vekstforhold for alger. Lengre våttid på overflatene har stor betydning for vekst, det er derfor vanlig å se misfarging fra lav f. eks på vannbord. Små endringer i fuktmengde kan hemme videre vekst.

Forebyggende tiltak

Et jevnlig vedlikehold av bygningen som innbefatter fjerning av løv og annet i takrenner, samt fjerning av planter og trær inn mot og over bygningene er viktig for å unngå alge- og mosevekst.

Alger, lav og mose kan som regel relativt enkelt fjernes fra overflater ved en overflaterengjøring. Lav børstes lettest vekk når den er tørr. Eventuelle rester kan vaskes bort som beskrevet nedenfor. Mose fjernes enklest når den er våt. Bruk en plastrive eller en stiv kost for å ta bort mose på taket.

Enkelte typer vokser slik at de sitter godt fast i underlaget og det kan være en fordel å fukte opp området først. Ved å tilsette vannet litt oppvaskmiddel fuktes området bedre.

  • Fukt opp området med vann (evt. oppvaskmiddel) og la det stå en stund
  • Fjern alger og mose med en børste. Vurder bruk av stivhet på børsten, eventuell bruk av annen redskap i forhold til underlaget. Ikke bruk høytrykkspyler.
  • Etterskyll
  • Vask det rensede området med alge- og soppdreper. Følg bruksanvisningen på flasken.

Dersom årsaken til groingen ikke fjernes, vil den komme tilbake, vurder derfor fjerning av vegetasjon som holder på fukt, eller store trær som hindrer opptørking.

Torvtak

TORVTAK. Ønsket og uønsket vekst på en bygning. Torvtaket fører til forlenget drypptid etter nedbør, slik at veggen blir grønn av alger. Foto: Mycoteam

Fuktig klima

ALGER. Fuktig klima og store trær inn mot fasaden gir gode vekstforhold for alger. Foto: Mycoteam

Begroing

BERIKELSE? Begroing kan ofte berike et miljø og det er ikke sikkert at det alltid må fjernes. Foto: Mycoteam

Mose

MOSE. Mose på tak og i takrenner kan føre til at vannet finner andre veier og at man får fuktskader på bygningen. Foto: Mycoteam

Norsk institutt for kulturminneforskning

Forfattere: Johan Mattsson, Ellen Hole og Tone Olstad.

Prosjektet ble avsluttet i 2011, og disse nettsidene oppdateres ikke lenger. Dette prosjektet har hatt fokus på tilpasninger til klimaendringer i kommunene innenfor områdene drikkevann, kulturarv og naturressurser. Prosjektet er et samarbeid mellom syv institusjoner - NIVA, NILU, NIKU, Bioforsk, NINA, NIBR og CICERO. CICERO har prosjektleder-ansvaret.