Klimatilpasning i norske kommuner

Flomvern

Naturmiljø og klimaendringer

Klimaendringene påvirker natursystemene ved blant annet endret nedbør, flomfrekvens og hyppighet. Flommer forårsaker store ødeleggelser ("katastrofer") på menneskeskapte elementer og økonomiske interesser, ofte forsterket gjennom elvereguleringer og ukritisk bygging i og nær flomsoner.

Fra myndighetenes side er det over lang tid gjennomført betydelige tiltak i utsatte områder for å redusere omfanget av slike ødeleggelser. I økologisk sammenheng brukes ikke begrep som katastrofe om virkninger av naturlig forekommende hendelser, hendelser som styrer viktige funksjoner og prosesser i natursystemene. Flommer er slike hendelser som naturlig forekommer i alle vassdrag og som er viktige for å opprettholde naturlig fungerende økosystemer.

Tiltak som settes i verk for å redusere hyppigheten og omfanget av flommer, slik som forbygninger, kanaliseringer og drenering, vil derfor ha effekter på berørte økosystemer. Vi ønsker å fokusere på effektene av slike tiltak. 

Kommunenes dilemma

Biologisk mangfold eller beskyttelse av landbruksareal og bebyggelse?

Les mer

Studie av elveslettene ved Flisa i Åsnes kommune

Det er i første rekke tiltak mot flom – ikke flommene - som er skadelig for økosystemene langs vassdragene. Slike tiltak reduserer den dynamiske naturen til blant annet elveslettene.

Les merProsjektet ble avsluttet i 2011, og disse nettsidene oppdateres ikke lenger. Dette prosjektet har hatt fokus på tilpasninger til klimaendringer i kommunene innenfor områdene drikkevann, kulturarv og naturressurser. Prosjektet er et samarbeid mellom syv institusjoner - NIVA, NILU, NIKU, Bioforsk, NINA, NIBR og CICERO. CICERO har prosjektleder-ansvaret.