Klimatilpasning i norske kommuner


Andre ressurser i klimatilpasningsarbeidet

Dette nettstedet for forskningsprosjektet «tilpasning til ekstremvær i norske kommuner» dekker bare noen utvalgte temaer om tilpasning til klimaendringer. Fokusområdene er drikkevann, kulturminner og naturressurser, samt mer overordnet om tilpasningsstrategier.

Andre nettsteder kan være nyttige på andre områder for å hjelpe norske kommuner å planlegge for tilpasning til framtidige klimaendringer.

Klimatilpasning Norge

I løpet av de siste par årene har det kommet mye ny kunnskap om klimatilpasning fra forskning, statlig forvaltning og kommuner. Denne nettportalen har som mål å samle aktuell kunnskap og informasjon om klimatilpasning på ett sted.

www.klimatilpasning.no

Framtidens byer

Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i.

www.framtidensbyer.no

seNorge.no

Daglig oppdaterte kart viser snø, vær, vann og klima for Norge. Du finner kart med data for døgn, måneder, år, klimaperioder og klimascenarier. Døgnkart finnes fra 1957 til og med i morgen. Flere titalls tema rommer til sammen flere hundre tusen kart. Vis tidsserier fra databasene til NVE og met.no. Til nytte for håndtering av trusler fra flom, tørke, energimangel, skred og klimaendringer og til glede for friluftsliv og næringsliv.

www.senorge.no

Meteorologisk institutt om Klima

På Meteorologisk institutt holder vi på med klimaforskning fordi det er nødvendig å finne ut hvordan mulige globale klimaendringer vil virke inn på lokalklimaet på ulike steder i Norge.

www.met.no

CICERO om klima

CICERO senter for klimaforskning har en rekke artikler om klimaendringer og klimapolitikk både i Norge og internasjonalt. Blant annet faktaark om klima og temasider.

www.cicero.uio.no

Klima i Norge

Oversikt over klimaets tilstand i Norge fra Miljøstatus.

www.miljostatus.no

DSB om klimatilpasning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin side for klimatilpasning.

www.dsb.no

Temperatur- og nedbørsendringer 2050 og 2100

Kartet viser framtidig temperatur- og nedbørendringer i Norge i 2050 og 2100. Tallene angir temperatur- og nedbørendringer med høy, middels og lav framskriving i forhold til perioden 1961-90 (normalperioden). Framskrivingene kommer fra rapporten Klima i Norge 2100. Framskrivingene er basert på klimamodeller og er derfor usikre.

www.klimatilpasning.no

Flom og skred

Flaum, erosjon og skred er naturlege geologiske prosessar som er med på å forme landskapet og gi det liv. Desse prosessane kan på den anna sida vere farlege når dei rammer område der folk bur og ferdast.

www.nve.no

Farekart og databaser

Kartlegging av fareområde er viktig for å trygge menneskeliv og materielle verdiar. Å ha kunnskap om fareområde, og ta omsyn til dette ved planlegging og utbygging, er den mest effektive måten å forebygge flaumskader og skredulykker.

www.nve.no

Skrednett

Skrednett viser data som er sammenstilt gjennom nasjonal skreddatabase. Tjenesten er et resultat av samarbeid mellom NGU, Statens kartverk. NGI, NVE, NTNU, SINTEF, Statens vegvesen, Jernbaneverket, DSB, Forsvaret og flere kommuner. NGU har ansvaret for nasjonal skreddatabase. Fra mars 2009 overtok NVE formelt portalen Skrednett.no.

www.skrednett.no

Klima og norske økosystemer

Naturen vår blir påvirket når temperatur, nedbørsmønster og snøforhold forandrer seg. Både arter, naturtyper og hele økosystemer vil bli berørt av klimaendringene.

www.dirnat.no

Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljøer

Er et nordisk samarbeidsprosjekt, ledet av Riksantikvaren i Norge. Målet med prosjektet er å sette kulturminneforvaltere bedre i stand til å møte de varslede klimaendringene, og å styrke samarbeidet mellom de nordiske kulturminneforvaltningene. Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd.

www.riksantikvaren.no

 

Prosjektet ble avsluttet i 2011, og disse nettsidene oppdateres ikke lenger. Dette prosjektet har hatt fokus på tilpasninger til klimaendringer i kommunene innenfor områdene drikkevann, kulturarv og naturressurser. Prosjektet er et samarbeid mellom syv institusjoner - NIVA, NILU, NIKU, Bioforsk, NINA, NIBR og CICERO. CICERO har prosjektleder-ansvaret.