Klimatilpasning i norske kommuner


Rapport: Tilpasning til ekstremvær under klimaendringer i norske kommuner

En ny rapport studerer utfordringer norske kommuner står overfor når de skal prøve å håndtere mer ekstremvær som følge av klimaendringer og hvordan kommunene kan håndtere utfordringene i praksis.

Forskningsprosjektet Tilpasning til klimaendringer i norske kommuner står bak rapporten Tilpasning til ekstremvær under klimaendringer i norske kommuner.

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra Klima SIP (Strategisk instituttprogram), et forskningsprosjekt som involverte syv norske forskningsinstitutter. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd for perioden 2006-2011 og har som mål å bistå norske kommuner i arbeidet med å tilpasse seg ekstremvær på kort og lang sikt. Prosjektet hadde som hovedmål å gjøre nye forskningsfunn som kan være til hjelp for kommuner som er utsatt for ekstremvær og effekter av klimaendringer. Tre sektorer har hatt spesielt fokus: drikkevann, kulturarv og naturmiljø.

Effektene av klimaendringer for norske kommuner er beskrevet i rapporten. Dessuten inneholder rapporten et kapittel om hvordan kommunisere klimaendringer til kommunene. Så følger en oppsummering av forskningsresultatene for de tre hovedsektorene. Temaene inkluderer avrenning fra jordbruk, vannbehandlingsanlegg, forurensing som påvirker bygningsfasader, klimaendringenes påvirkning på kulturarven og beslutningstaking i forhold til denne og biodiversitet på flomsletter. Etter dette følger en diskusjon om kunnskap i kommunene og muligheter for integrering av ny kunnskap i kommunal beslutningstaking. Til slutt følger et forslag for framtidig forskning på områdene som er dekket av dette prosjektet.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Bioforsk, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og CICERO Senter for klimaforskning har samarbeidet i prosjektet.

Tilpasning til ekstremvær under klimaendringer i norske kommuner

Rapporten Tilpasning til ekstremvær under klimaendringer i norske kommuner.

Prosjektet ble avsluttet i 2011, og disse nettsidene oppdateres ikke lenger. Dette prosjektet har hatt fokus på tilpasninger til klimaendringer i kommunene innenfor områdene drikkevann, kulturarv og naturressurser. Prosjektet er et samarbeid mellom syv institusjoner - NIVA, NILU, NIKU, Bioforsk, NINA, NIBR og CICERO. CICERO har prosjektleder-ansvaret.