Klimatilpasning i norske kommuner

Foto: Stockxpert

Tilpasningsstrategier til klimaendringer

Klimaendringene vil arte seg ulikt i forskjellige regioner i Norge og i forskjellige kommuner i samme region. Dette innebærer at strategiene som velges må ta utgangspunkt i de endringene som forventes lokalt. Kommunene har derfor et viktig ansvar for dette arbeidet, og de besitter gode virkemidler for å gjennomføre relevante tilpasningstiltak. Eksempler på dette er kommunenes transport- og arealplanlegging, byggesaksbehandling og vannforsynings- og avløpshåndtering.

I denne delen av prosjektet fokuserer vi på utforming av gode tilpasningsstrategier og barrierer (økonomiske, institusjonelle og kunnskapsbaserte) for dette i kommunenes arbeid med tilpasninger til klimaendringer. Vi vil både gjennomføre spørreundersøkelser i kommunene og gjøre feltstudier i enkeltkommuner. Vi ønsker å gjøre feltstudier i Åmot kommune, Time kommune, Moss kommune, Åsnes kommune samt en kommune i Midt- Norge eller Nord -Norge. Disse kommunene er utvalgt for å kunne belyse tilpasning innenfor våre spesifikke fokusområder (drikkevann, kulturarv, naturmiljø, tilpasningsstrategier). 

Norske ordførere om klimaendringer

De fleste ordførerne i norske kommuner har tiltro til hovedkonklusjonene i FNs klimapanel om klimaendringer. Generelt sett har ordførerne tro på kommunens egen evne til å håndtere ekstremvær. Samtidig mener de at staten bør ha det politiske og økonomiske ansvaret for dette arbeidet.

Les mer

Klimatilpasning i norske kommuner

Å tilpasse seg klimaendringer som kanskje kommer en gang i framtiden er en stor utfordring for norske kommuner. Å tilpasse seg dagens klima kan være en god start.

Les mer

Klimaendringer i Norge

Gjennomsnittstemperaturen har økt med mellom 0,5 og 0,6 °C så langt i Norge. De neste hundre årene vil temperaturen mest sannsynlig stige med mellom 2,3 og 4,6 °C. Nedbøren i Norge har økt med 20 % og er forventet å øke ytterligere med 5–30 % innen 2100.

Les mer

Hvordan kan man forberede seg best mulig på kommende klimaendringer?

Det finnes 430 kommuner i Norge i dag. Kommuner som er like varierte som menneskene som bor der og naturen som omgir dem. En kystkommune har kanskje et annet næringsgrunnlag enn en innlandskommune og påvirkes følgelig annerledes av klimaendringene.

Les mer

Kommunale tilpasninger til klimaendringer

Klimaendringer gjør at kommunene må tilpasse seg andre værtyper enn tidligere. Norsk institutt for by- og regionforskning har i en spørreundersøkelse spurt kommunale miljøvernledere om hvilke tiltak som er gjort.

Les mer

Klimaendringer, sårbarhet og behov for tilpasninger i Osloregionen

I denne forprosjektrapporten gis de første vurderinger av mulige konsekvenser av klimaendringer for helse, bygningsmasse, vann og avløp, og annen infrastruktur for kommunene i Osloregionen.

Les merProsjektet ble avsluttet i 2011, og disse nettsidene oppdateres ikke lenger. Dette prosjektet har hatt fokus på tilpasninger til klimaendringer i kommunene innenfor områdene drikkevann, kulturarv og naturressurser. Prosjektet er et samarbeid mellom syv institusjoner - NIVA, NILU, NIKU, Bioforsk, NINA, NIBR og CICERO. CICERO har prosjektleder-ansvaret.